Praktische zaken

Lestijden

LesurenTijdstip
Lesuur 1

08:30 - 09:20

Lesuur 2

09:20 - 10:10

Pauze

10:10 - 10:35

Lesuur 3

10:35 - 11:25

Lesuur 4

11:25 - 12:15

Pauze

12:15 - 12:40

Lesuur 5

12:40 - 13:30

Lesuur 6

13:30 - 14:20

Lesuur 7

14:20 - 15:10

Lesuur 8

15:10 - 16:00

Lesuur 9

16:00 - 16:50

Lessen en roosterwijzigingen

De lessen op het Olympia College duren 50 minuten. Praktijkvakken zoals techniek of groen, worden vaak gegeven in blokuren van 100 minuten. 
Als aanvulling op de reguliere lessen, gaan de leerlingen regelmatig op uitstapjes. Denkt u aan schoolreisjes, culture uitstapjes naar museum of theater, een bezoek aan een bedrijf als voorbereiding op stage of werk, etc. Ook ontvangen wij partijen op school voor het geven van workshops, trainingen, extra (sportieve) uitdaging of ondersteuning. Al deze onderdelen samen vormen het rijke onderwijsaanbod waarmee wij het beste uit elke leerling halen.

Wanneer een docent niet aanwezig kan zijn vanwege ziekte, nascholing of (persoonlijke) omstandigheden, dan zal waar mogelijk een collega de hem of haar vervangen. Indien dit niet mogelijk is, kunnen er uren verschuiven om tussenuren te voorkomen. Alle roosterwijzigingen staan in Magister. Deze kunnen leerlingen en ouders via de Magister app of via de website inzien.

Sportkleding

Tijdens de gymlessen moeten leerlingen sportkleren aan. Als een leerling deze niet bij zich heeft kan hij niet mee doen met de les. 

Wat moet je aan tijdens de gymles?

 • Broek
 • Shirt
 • Binnensportschoenen

Jaarkalender

In onderstaande jaarkalender vindt u belangrijke data terug zoals informatieavonden, uitjes voor de leerlingen en ouderavonden . 
Aangezien de docenten wettelijk recht hebben op tijd voor deskundigheidsbevordering en ontwikkeltijd, hebben we een aantal dagen dat de leerlingen geen les hebben. Deze studie(mid)dagen zijn opgenomen in onderstaande agenda.

Laden...
 

Vakantierooster

vakantievan t/m

Herfstvakantie

Zaterdag 22 oktober t/m zondag 30 oktober 2022

Kerstvakantie

Zaterdag 24 december 2022 t/m zondag 8 januari 2023

Voorjaarsvakantie

Zaterdag 25 februari t/m zondag 5 maart 2023

Pasen

Vrijdag 7 april t/m maandag 10 april 2023

Meivakantie

Zaterdag 22 april t/m zondag 7 mei 2023

Hemelvaart

Donderdag 18 mei 2023

Tweede Pinksterdag

Maandag 29 mei 2023

ZomervakantieZaterdag 8 juli t/m zondag 20 augustus 2023

Afwezigheid

Het kan wel eens voorkomen dat een leerling afwezig is of te laat op school komt. Hieronder staat welke regels er dan gelden.

Ziek

Als uw zoon of dochter ziek is, willen we graag dat u tussen 8:00 uur en 8:15 uur de school belt op telefoonnummer 010-4835311. 

Specialist, tandarts, etc.

Als uw zoon of dochter een afspraak heeft bij de specialist, tandarts of iemand anders, dan willen we dat een paar dagen van te voren weten. Het kan ook voorkomen dat een leerling op school ziek wordt en naar huis wil. Dan moet hij dit altijd bij de afdelingsleider laten weten. Er wordt dan bekeken of hij alleen naar huis kan of dat bijvoorbeeld even wachten verstandiger is. Wanneer een leerling afwezig is zonder dat wij weten waarom dan nemen we gelijk contact op met thuis.

Te laat

Iedereen moet op tijd in de les zijn. Als een leerling te laat komt moet hij een te-laat-briefje bij de receptie halen. Alleen met dit briefje kan de leerling naar de les. Als een leerling te laat komt dan heeft dat gevolgen! Namelijk terugkomen en de les inhalen. Natuurlijk laten we ook de ouders weten wat er is gebeurd.

Aanvraag buitengewoon verlof

Buiten de officiële schoolvakanties wordt geen verlof gegeven. Wanneer ouders dat wel willen kunnen ze dit met een speciaal formulier aanvragen bij de directeur. Wanneer ouders hun kind(eren) langer dan 10 dagen van school willen halen dan moeten ze dit aanvragen bij de gemeente. Wanneer het verlof niet is aangevraagd en een leerling toch afwezig is dan laten wij dat weten aan de afdeling Leerplicht van de gemeente. De ouders kunnen dan een boete krijgen.

Schorsing of verwijdering

De eerste schorsing duurt 1 dag.

Het incident wordt binnenschools afgehandeld en moet gezien worden als een duidelijke waarschuwing. Ouders en leerling worden uitgeno-digd voor een gesprek. Bureau Leerplicht wordt geïnformeerd.

De tweede schorsing duurt 3 dagen.

Het incident wordt binnenschools afgehandeld. De leerling en de ou-ders worden zo spoedig mogelijk uitgenodigd bij op school. Bureau Leer-plicht roept de leerling op voor een reprimandegesprek.

De derde schorsing duurt 5 dagen.

Het incident wordt binnenschools afgehandeld. Bij de eerstvolgende zware overtreding wordt de leerling van school verwijderd. De leerling en de ouders worden zo spoedig mogelijk uitgenodigd bij bureau Leer-plicht voor een reprimandegesprek.

De vierde schorsing is verwijdering van school.

Het incident kan niet meer binnenschools afgehandeld worden. De directie moet besluiten of verwijdering gerechtvaardigd is. Hangende het besluit wordt de leerling voorlopig geschorst. Na het besluit van de directeur wordt de leerling verzocht de school te verlaten. Bureau Leerplicht wordt ingelicht over het voornemen om te verwijderen. In samenspraak met Bureau Leerplicht wordt gekeken naar mogelijke alternatieven. De school heeft een inspanningsverplichting voor verwijderde leerlingen.

Op onze website www.olympiacollege.nl/sancties kunt u nalezen welke sanctie wanneer wordt ingezet.

Verboden middelen

In de school en op het schoolplein mag niet worden gerookt en geen energydrank worden gedronken. Vanzelfsprekend zijn ook drugs en alcohol streng verboden. 

Stichting Meedoen, Postbus 21457, 3001 AL Rotterdam (010-2400189) www.meedoen.nl/rotterdam.

Schoolkosten

De Nederlandse overheid heeft bepaald dat scholen onderwijs moeten aanbieden in Nederland zonder dat dit kosten met zich mee mag brengen voor de ouders. Het Olympia College vraagt ouders wel om een vrijwillige ouderbijdrage. 

Van de ouderbijdrage betalen we buitenschoolse activiteiten, zoals excursies, schoolreisje en culturele uitjes. Daarnaast wordt een bijdrage gevraagd voor klein verbruiksmateriaal en de gymkleding. 
Voor leerlingen in het praktijkonderwijs/Entree is er ook een bijdrage voor werkkleding. De algemene ouderbijdrage van € 70,- en de bijdrage voor de schoolreis van € 30,- worden afzonderlijk gefactureerd. 

Het bedrag hebben we vastgesteld samen met de Medezeggenschapsraad. 

Leerlingen van ouders die de vrijwillige bijdrage niet kunnen en/of willen betalen, worden niet uitgesloten van activiteiten. Indien de bijdrage van ouders niet meer kostendekkend is voor het aanbod of de activiteit, kan dat echt wel tot gevolg hebben dat het aanbod of de activiteit geen doorgang vindt.

Schoolboeken

De schoolboeken krijgt u gratis van het ministerie van Onderwijs. U ontvangt van ons bericht over of (en op welke manier) u het boekenpakket voor uw zoon of dochter moet bestellen of dat de school dit voor u doet.

Stichting Meedoen Rotterdam

Zwemles, voetbal, dansen, judo, muziek maken, werkweek, schoolreisje enzovoort: alle kinderen mogen meedoen! Wanneer het voor ouders moeilijk is om rond te komen, kan Stichting Meedoen Rotterdam helpen met een bijdrage in de kosten.

 • Woont u in de gemeente Rotterdam en is uw inkomen op, of net iets boven, het minimum?
 • Heeft u schoolgaande kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar?
 • Worden de kosten niet of slechts gedeeltelijk vergoed door voorzieningen als de bijzondere bijstand, studiefinanciering of andere regelingen?

Dan kunt u contact opnemen met Stichting Meedoen, Postbus 21457, 3001 AL Rotterdam (010-2400189) of het aanvraagformulier invullen op www.meedoen.nl/rotterdam

AVG

Op het Olympia College wordt zorgvuldig omgegaan met de privacy van onze leerlingen. In verband met het geven van onderwijs, het begeleiden van onze leerlingen en de vastlegging daarvan in de administratie van de school, worden er gegevens over en van leerlingen vastgelegd. Deze gegevens worden persoonsgegevens genoemd. Het vastleggen en gebruik van deze persoonsgegevens is beperkt tot informatie die strikt noodzakelijk is voor het onderwijs. De gegevens worden beveiligd opgeslagen en de toegang daartoe is beperkt. De school maakt ook gebruik van digitaal leermateriaal. De leveranciers van die leermaterialen ontvangen een beperkt aantal leerlinggegevens. Ons schoolbestuur heeft met leveranciers van onze school strikte afspraken gemaakt over het gebruik van persoonsgegevens, zodat misbruik wordt voorkomen. Leerlinginformatie wordt alleen gedeeld met andere organisaties als ouders daar toestemming voor geven, tenzij die uitwisseling verplicht is volgens de wet.

Bij de verwerking van persoonsgegevens houden wij ons aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Op de verwerkingen van persoonsgegevens is de privacyverklaring van ons schoolbestuur, stichting BOOR (Bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam) van toepassing. Deze is te raadplegen via de website: www.stichtingboor.nl en op de website van onze school.

Beeldmateriaal

Binnen de school mogen in principe geen beeld- of geluidsopnames gemaakt worden. Zo kunnen we de privacy beveiligen van onze leerlingen en personeel. Foto’s en filmpjes die door medewerkers van de school gemaakt worden, gebruiken we alleen voor onze eigen publiciteit (website, publicaties en portretten in de school) en uitsluitend met nadrukkelijke schriftelijke toestemming van de ouders/verzorgers of van de leerling zelf wanneer deze 16 jaar of ouder is.

Veiligheid

Op onze school vinden we het heel belangrijk dat leerlingen en medewerkers zich veilig voelen. Daarom hebben we maatregelen genomen om de school zo veilig mogelijk te maken. Jaarlijks wordt er een enquête uitgevoerd (de zogenaamde Veiligheidsmonitor) om ervoor te zorgen dat we een veilige school blijven.

Wat hebben we geregeld voor de veiligheid?

 • Een gangpassenbeleid zodat we kunnen controleren of iemand wel echt in de school hoort te zijn.
 • Een cameratoezichtsysteem. Dit systeem gebruiken we om bij een incident zoals diefstal te kunnen kijken wie de daders waren.
 • Leerlingen raden we aan geen waardevolle spullen mee te nemen. Als leerlingen dat toch doen en deze kwijtraken dan zijn ze daar zelf voor verantwoordelijk. De school is niet aansprakelijk voor toegebrachte schade aan en/of vermissing van persoonlijke eigendommen die zich in het schoolgebouw of op het schoolterrein bevinden.

Verzekeringen & aansprakelijkheid

Ongevallenverzekering

Onze school heeft voor al haar leerlingen een collectieve ongevallenverzekering afgesloten. De polis kunt u bekijken bij het directiesecretariaat. We verwachten van ouders dat ze daarnaast een aanvullende ongevallenverzekering voor hun kind afsluiten. Aan het begin van ieder schooljaar kunt u een brochure met informatie over premie, dekking en aanmelding krijgen bij de administratie. 

Aansprakelijkheid 

Scholen, dus ook het Olympia College, zijn niet aansprakelijk voor vernielingen en schade die door anderen binnen de school zelf, op het schoolplein en/of de fietsenstalling worden aangebracht. We gaan ervan uit dat ouders zelf een aansprakelijkheidsverzekering afsluiten voor hun kind. Voor leerlingen die stage lopen is een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering verplicht. Bij vandalisme, onderlinge ruzies of onrechtmatige handelingen zijn - afhankelijk van de leeftijd van de leerling - de ouders en/of de leerling zelf aansprakelijk. De verzekering van de school dekt niet het risico van het plegen van een onrechtmatige daad. Maakt uw kind eigendommen van een ander (ook school) kapot, dan zijn de ouders verantwoordelijk en moeten zij de kosten betalen.

Medezeggenschap

Medezeggenschap betekent dat je als ouder of leerling zelf invloed hebt op de gang van zaken op school. In de Wet Medezeggenschap Scholen (WMS) staat wat je precies als school hiervoor moet doen. Op het Olympia College hebben we drie verschillende vormen van medezeggenschap:

 1. Leerlingenraad
 2. Medezeggenschapsraad (MR)
 3. Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)

1. Leerlingenraad

De leerlingenraad bestaat uit maximaal tien leerlingen. De leden worden door de leerlingen zelf gekozen. De leerlingenraad vergadert een paar keer per jaar. Ze praten dan over allerlei zaken die leerlingen belangrijk vinden. Op deze manier kunnen leerlingen meedenken met de schoolleiding.

2. Medezeggen

-schap (MR)

In de MR zitten ouders, leerlingen en personeelsleden van de hele scholen-

groep. Het reglement van de MR kunt u bekijken bij het directiesecretariaat. 

3. Gemeen-schappelijke Medezeggen-schapsraad (GMR)

De GMR is de zogenaamde ‘bovenschoolse’ medezeggenschapsraad van het schoolbestuur waaronder Olympia College valt (Stichting BOOR). Ouders, leerlingen en personeelsleden kunnen zich hiervoor aanmelden.

Document Klachtenregeling

Klachtenregeling

De volledige klachtenregeling vindt u onder documenten of via de link aan de linkerkant.

Commissie van Beroep

Wanneer er klachten zijn met betrekking tot het niet nakomen of accepteren van rechten en plichten die opgenomen zijn in het leerlingenstatuut dan kunnen die gemeld worden bij de interne klachtencommissie. Eventueel daarna bij de Commissie van Beroep, Bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam, Postbus 23058, 3001 KB Rotterdam. De Commissie van Beroep neemt deze zaken in behandeling en doet bindende uitspra-ken. Het leerlingenstatuut is te raadplegen op www.olympiacollege.nl/leerlingenstatuut.

Veilig Thuis

Leerlingen die thuis fysiek of psychisch mishandeld worden, raden we sterk aan contact op te nemen met Veilig Thuis. Ook andere betrokkenen kunnen in geval van kindermishandeling contact opnemen via telefoonnummer 0800-2000.

Meldpunt vertrouwensinspectie

Bij het meldpunt vertrouwensinspectie kunt u terecht met klachten over pesten, seksuele intimidatie, ernstig psychisch of fysiek geweld, discriminatie, onverdraagzaamheid, fundamentalisme, radicalisering en extremisme. Het telefoonnummer is 0900-1113111.

Sponsering en giften


Soms willen ouders, bedrijven of anderen de school sponsoren of een gift geven. Onze school houdt zich aan de wet en aan de regels die zijn opgenomen in het Convenant “Scholen voor primair en voortgezet onderwijs en sponsoring” 2020-2022 en zoals opgenomen in de Integriteitscode van stichting BOOR.

Dit houdt onder andere in dat het voor iedereen duidelijk moet zijn dat er sprake is van sponsoring of een gift. In geval van sponsoring moet bijvoorbeeld ook onze MR instemmen met de sponsoring. De sponsoring mag de onderwijsinhoud niet beïnvloeden en moet verenigbaar zijn met de pedagogische en onderwijskundige taak en doelstelling van onze school. Bovendien moet sponsoring in overeenstemming zijn met de goede smaak en het fatsoen.

Onze school is onderdeel van stichting BOOR. Stichting BOOR is een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Dit houdt in dat er fiscale voordelen verbonden kunnen zijn aan een gift aan de school. Sponsoring kan onder omstandigheden belast zijn met btw.