Onderwijs

Visie op onderwijs

In ons onderwijs werken wij vanuit de onderwijsbehoeften van de leerlingen. Het leerproces van leerlingen is uniek, ieder mens leert op zijn eigen wijze.

Leerlingen volgen bij ons vakken die passen bij hun eigen talenten en verdere loopbaan. En op het niveau dat het beste bij hen past. Wij hebben een breed aanbod van opleidingsniveaus. Van praktijkonderwijs, PrO-VMBO, VMBO-LWOO, internationale schakelklassen, intensieve ondersteuningsgroep (ISK) tot de ENTREE/MBO 1- opleiding. Daardoor krijgen onze leerlingen echt onderwijs op maat.

Wij bereiden onze leerlingen zo goed mogelijk voor op hun leven na de middelbare school. We leren ze vaardigheden om zo zelfredzaam mogelijk te zijn in de maatschappij. We vinden persoonlijke ontwikkeling en het ontwikkelen van sociale en emotionele vaardigheden daarom ook net zo belangrijk als het leren van een vak.

Belangrijk tijdens het onderwijs is leren door te doen. In alle lessen is er aandacht voor de praktijk. Dus ook in de theorielessen! En we bieden veel praktische ervaringen uit het echte leven en werken door stages, bedrijfsbezoeken en excursies. Zo krijgen onze leerlingen vertrouwen in zichzelf. En kunnen ze zich ontwikkelen tot trotse, actieve en betrokken burgers, die een bijdrage kunnen en willen leveren aan onze samenleving.

Toelating

Leerlingen kunnen vanaf 11 jaar worden aangemeld op onze school. Elke aangemelde leerling wordt daarna uitgenodigd voor een kennismakingsbezoek samen met de ouders. Ook wordt er een intakegesprek gehouden. Na een positief intakegesprek op school en contact met de basisschool, kan de leerling worden toegelaten op het Olympia College. Voor de definitieve toelating, moet de leerling in aanmerking komen voor het praktijkonderwijs of het vmbo met leerwegondersteuning (lwoo). Dit wordt aangevraagd bij het samenwerkingsverband van het voortgezet onderwijs, Koers VO.

Leerlingen in het praktijkonderwijs en leerlingen met leerwegondersteu-ning hebben ondersteuning nodig om zich goed te kunnen ontwikkelen. Het Olympia College kan deze ondersteuning geven. Maar er zijn ook leerlingen die nog meer ondersteuning nodig hebben. Op school wordt dan onderzocht welke extra ondersteuning er nodig is zodat de leerling zo goed mogelijk begeleid kan worden. Als de ondersteuning te intensief is en/of te specialistisch voor het Olympia College, dan zoeken we naar een passende oplossing. Dit kan inhouden dat de leerling beter op zijn plaats is op een andere school voor voortgezet onderwijs of in het voortgezet speciaal onderwijs.

Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met de orthopeda-goog van de school via het telefoonnummer 010-4835311.

Als een leerling niet kan worden toegelaten, kunnen ouders en de basis-school bezwaar maken. Een bezwaarschrift moet worden ingediend binnen zes weken na de dag waarop het besluit is bekend gemaakt. U kunt dit schriftelijk doen per adres: Bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam, Postbus 23058, 3001 KB Rotterdam.

Doorstroom en uitstroom

Wij willen graag het maximale uit leerlingen halen tijdens de schoolperiode. Binnen het Olympia College zijn er daarom verschillende doorstroom- en uitstroommogelijkheden, waardoor iedere leerling een passend toekomstperspectief heeft.

De mentor is nauw betrokken bij de ontwikkeling van de leerling. De mentor heeft regelmatig een coachingsgesprek met de leerling waarin de voortgang, wensen voor de loopbaan en toekomst worden besproken. Ook met de ouders wordt gesproken over het niveau, de onderwijsbehoefte en talenten van de leerling. Iedere leerling volgt door de goede samenwer-king en afstemming van de mentor, docenten en de leerling zelf, passend onderwijs met een eigen leerroute en een zo flexibel mogelijk onderwijs-aanbod. Het pad dat een leerling volgt, is dus niet vooraf uitgestippeld. Samen bedenken we gedurende de schooltijd de beste leerroute met het best mogelijke eindresultaat. Alle afspraken en resultaten noteren wij in ons leerlingvolgsysteem, Presentis. Drie keer per jaar wordt er een rapportage uitgedraaid en besproken met de leerling en zijn/haar ouder(s). 

Uitstroomoverzicht

In schooljaar 2021-2022 zijn onze leerlingen uitgestroomd naar Entree extern, BOL niv.2, begeleid traject naar arbeid vanuit de gemeente, garantiebaan, regulier werk en (r)emigratie. Het percentage leerlingen dat verder gaat doorleren ligt hoger dan in voorgaande jaren. 

Weer heeft geen enkele leerling de school verlaten zonder werk of aanmelding voor vervolgonderwijs. Wij zijn er trots op dat leerlingen MBO niveau 1 hebben behaald en leerlingen de school hebben verlaten met een PrO-diploma. Daarnaast hebben veel leerlingen landelijk erkende, branchegerichte certificaten behaald en allemaal hebben zij leren werken.

Stage en werkervaring

Het praktijkonderwijs op onze school is verdeeld in drie fases: onderbouw, middenbouw en bovenbouw.

1. Onderbouw

De eerste twee jaren zijn vooral bedoeld om erachter te komen wat een leerling kan en leuk vindt. Leerlingen maken kennis met alle vakken. Dit zijn algemene vakken zoals Nederlands en wiskunde, en praktijkvakken zoals dienstverlening, techniek, verzorging en groenvoorziening. Ook besteden we veel aandacht aan sociale vaardigheden. De leerlingen gaan via bliksemstages buiten de school kennismaken met beroepen en sectoren. Daarnaast gaan de leerlingen ook hun talenten ontdekken in de werkplekken. Deze fase is de basis voor de rest van de opleiding.

2. Middenbouw

In deze fase krijgen de leerlingen steeds meer praktijklessen. Naast de praktijklessen Techniek, Verzorging en Groen mogen zij een eigen keuze maken in de verschillende vakwerkplekken. In leerjaar 3 gaan de leerlingen 1 dag per week buiten de school stage lopen en worden daarin begeleid door een stagebegeleider. Zo krijgen de leerlingen een beter beeld van uitstroommogelijkheden en van verschillende beroepen en kunnen zij een meer bewuste sectorkeuze maken aan het einde van dit leerjaar. 

3. Bovenbouw

In de bovenbouw wordt de stage uitgebreid naar 2 tot 3 dagen in de sector die de leerling gekozen heeft. De stagebeleider/mentor begeleidt de leerling naar uitstroom naar werk of een vervolgopleiding.

Opleidingsschema

Stagebegeleiding op maat

Ook wat betreft je stage biedt het Olympia echt maatwerk. Wanneer je in de bovenbouw extern gaat stagelopen, kan het zijn dat je wat extra training nodig hebt. Of je bent juist een uitblinker op je stageplek! In beide gevallen krijg jij de kansen en ondersteuning die bij je past. Samen met je stagebegeleider ga je kijken wat bij je past.  

Een voorbeeld van een traject op maat is de TOP Academie. In de TOP Academie wordt je studie helemaal afgestemd op je toekomstige baan. Vanaf het derde leerjaar kunnen leerlingen uit alle sectoren stage en leren combineren. Een succesvol voorbeeld is TOP Academie Hago Zorg. Het Olympia College heeft samen met de praktijkschool van LMC een TOP Academie opgezet in het Maasstad Ziekenhuis en het Erasmus MC. Ervaren medewerkers van Hago Zorg leren de leerlingen wat er komt kijken bij schoonmaken in de zorg. Deze manier van leren in de praktijk maakt studeren niet alleen leuker, maar zorgt er ook voor dat de opleiding perfect afgestemd is op wat de praktijk van hen vraagt.

Soorten onderwijs

Praktijkonderwijs

Het praktijkonderwijs bereidt de leerling voor op een baan. Binnen het praktijkonderwijs wordt aandacht besteed aan wonen, werken, bur-gerschap en vrije tijd. Het is mogelijk verschillende branche-erkende certificaten te halen. Zoals een heftruckcertificaat, verschillende lasdiploma’s, certificaat ‘werken in de keuken’, ‘werken in het magazijn’ of ‘werken in de groothuishouding’. Leerlingen lopen stage om praktijkervaring te krijgen. Een aantal leerlingen kan een gedeelte van de opleiding in de TOP Academie volgen (zie artikel hierboven).

PrO-VMBO

Sommige leerlingen van het praktijkonderwijs krijgen het advies om te onderzoeken of een hoger niveau ook haalbaar is. Zij kunnen naar een PrO-VMBO klas. In deze klas krijg je praktijkvakken en theorievakken op VMBO-niveau.
Binnen Rotterdam is het Olympia College de enige school waar een leerling met een advies praktijkonderwijs van de basisschool kan opstromen naar het VMBO. 

VMBO-LWOO

Het onderbouw programma van het VMBO-LWOO bereidt de leerling voor op een overstap naar een bovenbouw VMBO of naar een Entree opleiding. Zodra de leerling er aan toe is, stapt hij over naar VMBO RVC de Hef om daar het diploma te gaan behalen. Dit kan na één, twee of drie jaar zijn. Wij hebben met RVC de Hef een samenwerkingsverband.

Entree-MBO 1

Samen met het ROC Albeda bieden we op het Olympia College een Entree opleiding aan. Het Entree is een opleiding op niveau 1 van het MBO. De examens worden afgenomen door het Albeda College. De opleiding duurt 1,5 tot 2 jaar. Na deze opleiding kan je door naar een opleiding op MBO 2 niveau.

ISK

ISK onderwijs is voor leerlingen die de Nederlandse taal nog niet voldoende spreken. Na 1,5 tot 2 jaar stappen ze over naar het reguliere onderwijs. Dit kan het praktijkonderwijs, VMBO of het Entree onderwijs zijn.

ISK intensieve ondersteuningsgroep

De afdeling ISK van het Olympia College biedt onderwijs aan ISK leerlingen die gaan uitstromen naar het Praktijkonderwijs, VMBO basis/ kader, het MBO (Entree opleiding) en soms ook naar werk. Het verhuizen naar een land waarvan je de taal nog niet spreekt, heeft veel effect op je leven. Daarnaast natuurlijk ook het maken van nieuwe vrienden en een nieuwe school. Ons onderwijs is erop gericht dat leerlingen dit proces zo goed als mogelijk doorlopen. Hiervoor is aandacht, tijd en goed onderwijs nodig. Ouders, voogden en andere betrokken verzorgers zijn hierbij belangrijk.

In 2020-2021 starten we een ISK intensieve ondersteuningsgroep. Deze groep is opgestart om onderwijs te verzorgen aan leerlingen die baat hebben bij intensieve ondersteuning. ISK intensieve ondersteuningsgroep Olympia College is bedoeld voor nieuwkomers uit de VSO doelgroep in de leeftijd 12 tot 18 jaar die de taal nog niet of onvoldoende spreken om uit te kunnen stromen naar andere vormen van VSO dan het ISK-onderwijs. Voor de ISK intensieve ondersteuningsgroep komen alleen leerlingen in aanmerking die door de ondersteuningsbehoeften op dat moment niet bediend kunnen worden in een reguliere ISK-groep en ook niet in het VSO. De toelatingscommissie (bestaat uit gemeente, school en samenwerkingsverband) besluit of een leerling baat zal hebben bij deelname aan het geboden onderwijs in deze specifieke ISK groep.

Het doel is dat de leerling succesvol kan uitstromen naar VSO of Praktijk-onderwijs. Dit doen we door de expertise van de docenten en Koers VO in te zetten en in kaart te brengen wat de ondersteuningsbehoeften zijn van de leerling.

Burgerschapsonderwijs

Wij vinden het belangrijk om onze leerlingen goed voor te bereiden op hun leven buiten school en in de diverse samenleving. In de Nederlandse wet is vastgelegd wat leerlingen moeten kennen en kunnen als het gaat over de ontwikkeling van leerlingen tot democratische burgers. In het burgerschapsonderwijs staan de drie basiswaarden centraal die van belang zijn in de democratische, pluriforme samenleving, te weten vrijheid, gelijkheid en solidariteit. Onze leerlingen leren hierbij ook over de context waar deze drie basiswaarden, de democratie en de democratische rechtstaat uit zijn voortgekomen.

In ons onderwijs neemt burgerschap een centrale plek in. Wij zien onze school als een oefenplaats voor democratie en het omgaan met diversiteit. In de verschillende vak- en leergebieden, vakoverstijgende projecten en –activiteiten, het klas- en schoolklimaat en/of het vak ‘burgerschap’ geven wij hier actief uitvoering aan. Het bevorderen van verbinding met en participatie in de samenleving vinden wij van groot maatschappelijk belang. Bij het vormgeven van goed burgerschapsonderwijs is er daarom aandacht voor de verbinding met de omgeving en vindt het leren ook buiten de school zelf plaats.

Naast een oefenplaats, is onze school ook een ontmoetingsplaats. Alle verschillende achtergronden en levensovertuigingen komen hier samen. Wij dagen onze leerlingen uit om open te staan voor dat wat voor ons onbekend is. Wij stimuleren de leerlingen om nieuwsgierig te zijn naar de ander, in gesprek te gaan met elkaar, elkaars standpunten te bevragen en zich te verplaatsen in elkaars perspectieven. Zo ontwikkelen onze leerlingen hun eigen opvattingen en vormen zij een democratische houding.

Leerlingen leren in onze school hoe zij actief hun rol kunnen pakken in de samenleving en krijgen hiervoor kennis en vaardigheden aangeboden. Onder andere door te leren over besluitvormingsprocessen en de invloed die zij hierop kunnen uitoefenen, passend bij de eigen situatie en mogelijkheden. 
Daarnaast vragen wij leerlingen verbanden te leggen tussen de eigen leefwerelden en maatschappelijke vraagstukken. Hierdoor leren wij onze leerlingen kritisch na te denken, te reflecteren en creatief na te denken over mogelijkheden om zelf iets te doen aan deze complexere vraagstukken.
Met ons onderwijs bereiden wij onze leerlingen voor op een leven in een veranderende samenleving, waarin zij autonoom en verantwoordelijk handelen. Zo leveren wij met ons onderwijs een bijdrage aan het Rotterdam van nu en morgen.

Bewegingsonderwijs

Sporten is leuk en gezond. Regelmatig sporten is zelfs goed voor de concentratie. Daarom doen we op het Olympia College veel aan sport. 

Naast de normale gymlessen organiseren we elke pauze pauzesport. In de pauzesport kunnen leerlingen in de gymzaal lekker komen bewegen als ze dit leuk vinden.

Tijdens de gymlessen proberen we het programma zo te organiseren dat iedereen op zijn eigen niveau kan deelnemen aan de lessen. Ons doel is het vergroten van het sportplezier voor nu en later. We bieden veel verschillende sporten aan, bijvoorbeeld fitness, boogschieten, ultimate frisbee maar ook de ‘gewone’ sporten voetbal en basketbal. Naast de gymlessen en de pauzesport kunnen de leerlingen meedoen aan het project ‘alleen jij bepaalt wie je bent’. In dit project zijn er drie sporten waaraan ze kunnen meedoen: voetbal, basketbal en honkbal. Tijdens de trainingen van dit project staat niet alleen de sport centraal, maar ook het ontwikkelen van je eigen persoonlijkheid (waarom maak je een bepaalde keuze). Leerlingen werken dus aan hun eigen ontwikkeling en krijgen ook ervaring met het ‘wij’ gevoel door middel van teamsport. Ook worden er sportevenementen georganiseerd waar alle leerlingen verplicht aan mee moeten doen. Bijvoorbeeld een voetbal- of basketbaltoernooi, schaatsen of streetdance.

Bewegend leren

Op onze school zitten leerlingen die moeite hebben met leren en rustig geconcentreerd werken. Door middel van bewegend leren willen we de leerlingen plezier in het leren laten krijgen. Dit doen we door ze tijdens het leren leuke eenvoudige oefeningen te laten doen. Hierdoor worden de leerlingen meer betrokken bij de les en hebben ze minder gelegenheid om zich af te laten leiden. Het is wetenschappelijk bewezen dat de leerlingen veel voordeel hebben van de lessen bewegend leren. Leerlingen kunnen namelijk door middel van bewegend leren dingen beter ont-houden. Doordat ze plezier hebben in het leren, worden de leerlingen beter gemotiveerd. Daarnaast zijn de leerlingen beter geconcentreerd na een les bewegend leren omdat ze ‘actief’ bezig zijn geweest en hun energie even kwijt konden. Dit alles levert succeservaringen op die een positief effect hebben op het zelfbeeld. En dat gunnen we elke leerling.

Excursies

Een paar keer per jaar gaan we op bezoek buiten de school bijvoorbeeld naar Diergaarde Blijdorp, een museum of naar een bedrijf. Als er een excursie is gepland dan laten we dat van te voren weten via de Olympia App.

Door deel te nemen aan de excursies:

 • leer je zelfstandig reizen
 • leer je de stad kennen
 • maak je kennis met bedrijven en doe je ideeën op over waar je later wil werken
 • maak je kennis met culturele uitjes zoals het bezoeken van een museum of kijken naar een dans-  of theatervoorstelling 

5 gouden regels

Iedereen op school houdt zich aan 5 gouden regels!

 1. We respecteren elkaar
 2. We houden de school netjes en veilig
 3. We helpen elkaar
 4. We spreken Nederlands met elkaar
 5. We zijn actief in de les

Verhalenhuis Belvédère 

Op Katendrecht staat het Verhalenhuis Belvédère. Hier worden verhalen van en over Rotterdammers gedeeld via exposities, ontmoetingen en kunstwerken. Het Olympia College werkt samen met het Verhalenhuis. Het Verhalenhuis heeft een vaste plek binnen de school. Een speciaal ingericht lokaal staat klaar voor ontmoetingen tussen leerlingen, ouders en anderen. 

De leerlingen krijgen hier de mogelijkheid hun eigen verhaal te vertellen door gebruik te maken van hun eigen creatieve talent. Dit draagt bij aan zelfvertrouwen en het verder ontwikkelen van talenten. Door naar elkaar te luisteren ontstaat er verbinding en wederzijds begrip en respect.

Samen met onder meer het Hofpleintheater en Scapino ballet worden de verhalen van de leerlingen omgezet in een presentatie, via theater of dans.

Data open middagen: 

 • 19 januari 2022
 • 9 februari 2022
 • 9 maart 2022

Open middagen

Op de volgende data zijn nieuwe leerlingen met hun ouders van harte welkom om een kijkje op het Olympia College te nemen.